Obsah

VÝUKA V PRVNÍM TÝDNU A PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Typ: ostatní
.

Vážení rodiče,

 

pevně věříme, že bude školní rok probíhat bez komplikací a nebudeme se muset vrátit k distanční výuce. Rádi bychom Vás seznámili se základními informacemi týkajícími se začátku a průběhu školního roku vzhledem k epidemiologické situaci.

1. září slavnostně zahájí žáci nový školní rok jednou vyučovací hodinou se svými třídními učiteli.

Ve dnech 2. - 11. 9. bude výuka probíhat ve zkrácené formě, tj. na 1. stupni do 11.40 hod., na 2. stupni do 12.35 hod.

Provoz školy se bude řídit manuálem provozu škol, který vydalo MŠMT (ke stažení ZDE).

Vybrali jsme pro Vás několik základních informací.

 • Není třeba, aby měli žáci od 1. září potvrzení o bezinfekčnosti. 

 • Neplatí žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do školy.

 • Pro třídy, skupiny, oddělení ŠD nejsou žádná závazná plošná omezení počtu žáků.

 • Škola nebude pořádat sportovní soutěže a omezí kulturní akce.

 • Škola zajistí důkladný úklid, větrání a dezinfekci všech prostor, pravidelně bude dětem připomínat hygienické zásady – především mytí a dezinfekci rukou.

 • Škola omezí do školy vstup osob, které nejsou žáky ani zaměstnanci školy. Vstup bude povolen pouze v nezbytně nutných případech, a to s nasazenou rouškou. 

Rodiče a zákonné zástupce žádáme:

 • O poskytnutí nebo aktualizaci telefonního kontaktu a emailu. Tyto údaje poskytněte třídnímu učiteli Vašeho dítěte obratem. Dále mu poskytněte kontakt na osobu, které může škola v případě, že Vy nebudete k zastižení, předat Vaše dítě.

 • O omezení pobytu ve škole. Nevstupujte do budovy školy, třídní učitele či vedení kontaktujte prostřednictvím emailu nebo telefonu. V nezbytně nutném případě se předem telefonicky objednejte a přineste si s sebou roušku.

 • Neposílejte do školy dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění. Pokud budou ve škole příznaky onemocnění dítěte patrné, budeme Vás kontaktovat, abyste si jej v co nejkratší době vyzvedli a ihned telefonicky kontaktovali dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Organizace vzdělávání

 • Na základě reflexe minulého školního roku bude maximálně individualizována výuka s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků. Učitelé mají na první zářijové týdny připravený plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy. Cílem plánů je zajistit plynulou návaznost vzdělávání pro žáky a zajistit psychosociální pohodu žáků. 

 • V závislosti na epidemiologické situaci budou omezeny, či zcela zrušeny mimoškolní akce.

 • V případě, že bude nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZ ČR znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, mohou nastat následující situace:

 • Prezenční výuka – ve třídě zůstane více než 50 % žáků - škola nezajišťuje žákům, kteří nejsou ve škole z důvodu karantény, distanční výuku.

 • Smíšená výuka – ve třídě zůstává méně než 50 % žáků z důvodu karantény ostatních – škola pokračuje v prezenční výuce. Žákům kteří jsou v karanténě, poskytuje distanční výuku.

 • Distanční výuka – bude probíhat v případě, že bude zakázána účast na vzdělávání celé třídě či skupině.

 

 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

 

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19

 

 • škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví)

 • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.

 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy.

 • Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole. Neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně bude informovat zákonného zástupce žáka o nutnosti  bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.

 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení lékaře).

 

Školní družina

 

 • Školní družina bude v provozu od 2. září.

 • Bude minimalizováno střídání žáků ve skupinách v závislosti na provozních podmínkách.

 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZ ČR dojde k uzavření školy, stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

 

 

Stravování

 • Po vstupu do jídelny si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. 

 • Příbor, tác, polévka, hlavní chod, případně ovoce jim budou podány personálem školní kuchyně.

 • Ruší se samoobslužný salátový bar, vše bude již nabráno v salátových miskách s přidanou lžičkou.

 

Prosíme všechny rodiče o spolupráci a respektování stanovených pravidel. Přejeme Vám i Vašim dětem klidný školní rok bez mimořádných situací. 

Vedení školy

 

 


Vytvořeno: 31. 8. 2020
Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 20:25
Autor: Správce Webu