Obsah

Charakteristika školy

Škola sestává ze součástí: 

 • Základní škola - úplná, bez spojených ročníků v jedné třídě. Řídí se Školním vzdělávacím programem.
 • Mateřská škola - s osmi třídami ve třech pracovištích o celkové kapacitě 206 dětí.
 • Školní družina - pro žáky 1. stupně s 6 odděleními.
 • Školní klub - pro žáky 1. a 2. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu.
 • Školní jídelna - pouze výdejna stravy - obědy dovážíme ze ZŠ Komenského 17, nabízíme stejný výběr jídel i stejný komfort při jejich objednávce.

Areál školy je členěn do 5 pavilonů - I. stupeň + MŠ, II. stupeň, pavilon centrální funkce (kanceláře, sborovna II.st. atd.), tělocvičny a pavilon mimoškolní výchovy (školní výdejna stravy, školní družina a v podnájmu učebny Základní školy praktické).

Uvnitř uzavřeného a oploceného areálu školy je víceúčelové školní hřiště s umělým povrchem.

Uvnitř areálu jsou dále rozsáhlé travnaté plochy (více než 1000 m2 ), které jsou využívány při příznivém počasí k výuce praktických činností i jiných předmětů. Dále je zde situováno hřiště mateřské školy.

Kromě kmenových tříd škola dále disponuje celkem 5 specializovanými učebnami, 2 tělocvičnami a školní dílnou.

Škola podporuje moderní názorné formy výuky a zaměřuje se zejména na rozšířenou výuku matematiky a informační technologie. Máme nyní 2 plně vybavené počítačové učebny a v učebnách je celkem 29 interaktivních tabulí. Tedy prakticky v každé třídě.

Jako každý rok, i letos žáci 6. ročníku dostali možnost si vybrat jeden volitelný předmět. Podle předběžného zájmu dětí a rodičů byly otevřeny volitelné předměty:

              Sportovní hry

              Cvičení z českého jazyka 1

              Cvičení z matematiky


Dále mají žáci možnost navštěvovat školní klub, pod kterým pracují zájmové útvary, a to:

 • Sborový zpěv
 • Psaní všemi deseti
 • Basketbal
 • Florbal
 • Výtvarná výchova
 • Dramatická výchova
 • Zábavná matematika

Tato nabídka volitelných předmětů a zájmových útvarů je variabilní a každoročně se přizpůsobuje aktuálnímu zájmu žáků a jejich rodičů!