Obsah

Charakteristika školy

Škola sestává ze součástí: 

Základní škola - úplná, bez spojených ročníků v jedné třídě. 

Mateřská škola - s osmi třídami ve třech pracovištích o celkové kapacitě 206 dětí.

Školní družina - pro žáky 1. stupně s 6 odděleními.

Školní klub - pro žáky 1. a 2. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu.

Školní jídelna - pouze výdejna stravy - obědy dovážíme ze ZŠ Komenského 17, nabízíme stejný výběr jídel i stejný komfort při jejich objednávce.

Areál školy je členěn do 5 pavilonů - I. stupeň + MŠ, II. stupeň, pavilon centrální funkce (kanceláře, sborovna II.st. atd.), tělocvičny a pavilon mimoškolní výchovy (I. stupeň, školní výdejna stravy, školní družina a v podnájmu učebny Základní školy praktické).

Uvnitř uzavřeného a oploceného areálu školy je víceúčelové školní hřiště s umělým povrchem.

Uvnitř areálu jsou dále rozsáhlé travnaté plochy (více než 1000 m2 ), které jsou využívány při příznivém počasí k výuce praktických činností i jiných předmětů. Dále je zde situováno hřiště mateřské školy.

Kromě kmenových tříd škola dále disponuje celkem 5 specializovanými učebnami, 2 tělocvičnami a školní dílnou.

Naše škola se plně zaměřuje na podporu nejmodernějších metod výuky, a to jak po stránce metodické, tak i technické. Při výuce využíváme iPady, a to jak pro vyučující, tak i pro žáky, neboť tento styl výuky je jednak pro žáky velmi atraktivní, jednak napomáhá rozvoji jejich logického myšlení a schopnosti samostatně řešit problémy a také je velmi vhodný pro mezipředmětové vazby. 

Škola klade velký důraz na výuku Informatiky a komunikačních technologií. Tento předmět se na naší škole vyučuje od 3. do 9. ročníku. Naší snahou je dát žákům nejen základy, ale i širší rozhled v této problematice a tím je dobře připravit na jejich další studia nebo profesní život. Proto jsou součástí výuky i např. základy robotiky a programování, počítačová grafika, práce s multimédii, 3D konstrukce a tisk atd. Škola je pro tento úkol i velmi dobře materiálně vybavena (Ozoboti, 3D tiskárna,3D skener, iPady atd).

Máme nyní 2 plně vybavené počítačové učebny a ve všech specializovaných i kmenových třídách interaktivní tabule, případně další multimediální vybavení.

Každý školní rok mají žáci 6. ročníku možnost vybrat si do výuky jeden povinně volitelný předmět. Nabídka volitelných předmětů je variabilní a vychází především ze zájmu žáků a jejich rodičů. Mezi nejoblíbenější předměty patří např. Sportovní hry, Psaní všemi deseti, Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka ...

Naše škola má velký zájem na tom, aby žáci i po skončení výuky smysluplně trávili svůj volný čas a mohli tak rozvíjet své zájmy a schopnosti. Z toho důvodu mají možnost navštěvovat zájmové útvary školního klubu. Také jejich nabídka je variabilní a přizpůsobuje se podle možností školy a zájmu žáků. Mezi nejoblíbenější zájmové útvary patří např. Sborový zpěv, Výtvarná výchova, Dramatická výchova, Basketbal, Florbal, Deskové a logické hry, Pohybové aktivity, Multimediální výchova...